Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu,tiếng anh hải phòng,trung tâm tiếng anh,tiếng anh mẫu giáo,thiếu nhi,thiếu niên,giao tiếp,TOEFL iBT,TOEIC,IELTS

Chương trình đào tạo

Hỗ trợ trực tuyến

Từ điểnPhiếu thăm dò ý kiến

New Page 1
Bạn thường vào chuyên mục nào nhất?
Góc Anh ngữ
Chương trình đào tạo
Tin tức
Luyện thi
Diễn đàn
Khác

Chứng chỉ quốc tế


Website liên kết

Lượt truy cập: 2516165

Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn

Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

1.     I (be) ________ at school at the weekend.

2.     She (not study) ________ on Friday.

3.     My students (be not) ________ hard working.

4.     He (have) ________ a new haircut today.

5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6.     She (live) ________ in a house?

7.     Where your children (be) ________?

8.     My sister (work) ________ in a bank.

9.     Dog (like) ________ meat.

10.  She (live)________ in Florida.

11. It (rain)________ almost every day in Manchester.

12. We (fly)________ to Spain every summer.

13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

14. The bank (close)________ at four o'clock.

15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he'll pass.

16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night.

18. My best friend (write)________ to me every week.

19.  You (speak) ________ English?

20. She (not live) ________ in HaiPhong city.


Các tin đã đăng :
Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
Thì Quá Khứ Đơn
Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn
Thì Quá Khứ Tiếp Diễn
Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
Thì Hiện Tại Đơn