Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu,tiếng anh hải phòng,trung tâm tiếng anh,tiếng anh mẫu giáo,thiếu nhi,thiếu niên,giao tiếp,TOEFL iBT,TOEIC,IELTS

Chương trình đào tạo

Hỗ trợ trực tuyến

Từ điểnPhiếu thăm dò ý kiến

New Page 1
Bạn thường vào chuyên mục nào nhất?
Góc Anh ngữ
Chương trình đào tạo
Tin tức
Luyện thi
Diễn đàn
Khác

Chứng chỉ quốc tế


Website liên kết

Lượt truy cập: 2516318

Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

I/ Put the verbs into Present Continuous Tense:

     1. John (not read) ________ a book now.

     2. What you (do) ________ tonight?

     3. Jack and Peter  (work) ________ late today.

     4. Silvia  (not listen) ________ to music at the moment.

     5. Maria  (sit) ________ next to Paul right now.

     6. How many other students  you (study) ________ with today?

     7. He always (make) ________ noisy at night.

     8. Where your husband (be) ________?

     9. She (wear) ________ earrings today.

     10. The weather (get) ________ cold this season.

     11. My children (be)________ upstairs now. They (play)________ games.

     12. Look! The bus (come)________.

     13. He always (borrow) ________me money and never (give)________ back.

     14. While I (do)________ my housework, my husband (read)________ books.


Các tin đã đăng :
Thì Quá Khứ Đơn
Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn
Thì Quá Khứ Tiếp Diễn
Thời Hiện Tại Hoàn Thành
Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn
Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
Thì Hiện Tại Đơn